Informace pro rodiče žáků 1. stupně

V pondělí 25. 05. 2020 začíná pro žáky 1. až 5. ročníku pravidelná dobrovolná školní výuka za dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření.  Žáci, jejichž rodiče účast na výuce v prostorách školní budovy  ředitelství školy potvrdili, byli rozděleni do šesti skupin s maximálním počtem 15 účastníků.  Výuka bude probíhat denně od 8.00 do 11.30 hodin.

Pro žáky, kteří  v tomto školním roce navštěvovali školní družinu, bude ve čtyřech skupinách zajištěn i odpolední program a to nejdéle do 16.00 hodin. Doba a způsob vyzvednutí zůstává platný jako v době před uzavřením škol. Chce-li zákonný zástupce čas odchodu a vyzvedávající osobu změnit, musí písemně informovat vedoucí dané skupiny. Při vyzvednutí žáka není umožněn vstup do školy, je nutné zvoněním u hlavních dveří přivolat pověřeného pracovníka školy.

Každý žák musí do školy nosit dvě roušky a při zahájení výuky v pondělí 25. 05. 2020 předat do rukou vyučujícího dané skupiny čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti, které naleznete níže. Doprovod žáka je možný pouze k hlavnímu vchodu do školní budovy. Doprovázející osoba do školy vstoupit nesmí.

Vzhledem k tomu, že jsme v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění (zvýšená teplota, kašel, smrkání atd.) povinni dítě okamžitě izolovat a informovat nejen zákonného zástupce, ale i Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje, žádáme vás, abyste v případě změny zdravotního stavu děti do školy neposílali.

Mgr. Pavel Hubáček