Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis do prvního ročníku základních škol pro školní rok 2021/2022 probíhat distančním způsobem, to znamená bez přítomnosti dětí ve škole, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Zápis do prvního ročníku pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly pro školní rok 2020/2021 povolen odklad povinné školní docházky, proběhne v naší škole od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021. V tomto období doručí zákonný zástupce dítěte škole vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jedním z následujících způsobů:

1.  do datové schránky školy (ID: kx6mjia),

2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsbabice@zsbabice.cz),

3.  poštou (Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Babice 377, 687 03),

4.  osobním doručením (v úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 13.00 hodin) nebo vhozením do poštovní schránky umístěné u hlavního vstupu do školy

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky přiloží rodiče ještě doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Jestliže zákonný zástupce ještě nemá tyto dokumenty k dispozici, dodá je okamžitě po jejich obdržení, nejpozději 30. 6. 2021.

Ke každé žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v originální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do pěti dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Jakmile škola obdrží žádost o přijetí nebo žádost o odklad, přidělí dané žádosti registrační číslo pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí či odkladu. Toto registrační číslo bude zákonnému zástupci sděleno na jím uvedenou e-mailovou adresu, nebo telefonicky.

Kritéria pro přijímání žáků:                                                                                                                                    Přednostně jsou přijímáni žáci ze spádového obvodu Babice, následně žáci mající sourozence navštěvujícího naši školu a posledním kritériem je los (u nespádových dětí). Pro školní rok 2021/2022 bude otevřena jedna první třída s maximálním počtem 24 žáků.

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud nemáte možnost si formulář sami vytisknout nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 774 446 377 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zsbabice@zsbabice.cz, a to vždy v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 13.00 hodin.

Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem a třídní učitelkou.

Mgr. Pavel Hubáček, ředitel školy