Zákon č.106/99 Sb.

Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

1. Základní škola

Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace byla zřízena Obcí Babice jako samostatný právní subjekt k datu 1.1. 2003 zřizovací listinou ze dne 17.9.2002.

ZŠ poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod IZO 102731799.
Škola je právní subjekt - příspěvková organizace se dvěma příspěvky:

 1. Státní příspěvek na mzdy, odvody z mezd, učebnice a učební pomůcky, vzdělávání pracovníků, výuka plavání - poskytuje normativní metodou KÚZK.
 2. Příspěvek zřizovatele na provoz a vybavení školy.


Údaje o škole:
Název: Základní škola Uherské Hradiště, příspěvková organizace  Sídlo: Babice 377, 687 03 Babice

Telefony:

 • ředitelna: 572 585 065, mobil: 774 446 377
 • vedoucí ŠJ: 572 585 066
 • hospodářka 572 586 038

email: zsbabice@zsbabice.cz
www stránky: www.zsbabice.cz
IČO: 75020904
DIČ: 336-75020904
IZO: 102731799

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro naši školu:

Jakub Borek
tel: 774176001
e-mail: borek@chytreobce.cz

Součásti školy:

 • základní škola IZO 102 731 799
 • školní družina IZO 119 100 347
 • školní klub IZO 119 100 835
 • školní jídelna IZO 103 267 514

Čísla účtů:

 • 1546015399/0800 - BÚ        
 • 1546017319/0800 - FKSP

Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitele školy jsou uloženy v ředitelně a jsou k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

2. Ředitel školy

Do funkce ředitele školy byl s účinností od 1.7.2004 na základě výběrového řízení jmenován Mgr. Pavel Hubáček jmenovacím dekretem ze dne 28.6.2004.

Ředitel školy:
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,
b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole,
i) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
j) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu,
k) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

Ředitel školy rozhoduje o:
a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu,
b) odkladu povinné školní docházky a dodatečném odložení povinné školní docházky,
c) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy,
d) přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání,
e) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
f) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb,
g) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka osvobození od povinnosti docházet do školy

Proti těmto rozhodnutím lze podat odvolání do 15 dnů od doručení ke KÚZK prostřednictvím ředitele školy. Termín pro vyřízení je 30 dnů od doručení odvolání.

3. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnosti směřující proti postupu ředitele školy nebo školského zařízení při jeho rozhodování ve věcech stanovených v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. budou vyřizovány podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

4. Pracovníci oprávnění přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Pracovníci oprávněni přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení v souladu 
s § 175 zákona č. 500/2004 Sb.:

1. Mgr. Pavel Hubáček, ředitel školy - tel. 572 585 065 
V případě jeho nepřítomnosti:
2. Mgr. Jitka Škrabalová, zástupce ředitele školy - tel. 572 585 065

Tito pracovníci jsou zároveň oprávnění poskytovat informace podle čl. 8 odst.2 Pokynu MŠMT pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů, vyplývajících ze zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím:

5. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

1. Žádost se podává ústně nebo písemně 
2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel považuje za nedostatečnou, je třeba podat žádost písemně. 
3. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (škola). 
4. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo je činí. Nejsou-li v žádosti tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a odkládá se. 
5. Vedení školy - posoudí obsah žádost a poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - v případě, že není zřejmé, jaká informace je požadována, vyzve do sedmi dnů od podání žadatele k upřesnění - v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost oznámí do 3 dnů žadateli 
6. Pokud nebude možno žadateli vyhovět, bude o této skutečnosti vydáno rozhodnutí podle § 15 zákona 106/1999. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 14 dnů prostřednictvím školy k příslušnému nadřízenému orgánu (§ 16). Informace jsou poskytovány za úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádosti dle sazebníku.


Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

1,50A3 jednostranné

3,00

2.

Tisk

A4 černobílé

3,00A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na magnetické nosiče

Disketa3,5”

20,00CD

50,00

4.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky


Dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy


Bezplatné

7.

Vystavení stejnopisu dokumentů 


50,00 

6. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel při výkonu své působnosti řídí:

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně kdykoli po telefonické domluvě na č. tel. 572 585 065
Sdělení č.104/1991 FMZV o Úmluvě o právech dítěte
Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Zákon 562/2004 Sb. Kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon 500/2004 Sb. Správní řád
Vyhláška 671/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 
ke vzdělání na středních školách 
Vyhláška 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška 150/1958 Ú.l.o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Vyhláška 16/2005 o organizaci školního roku
Vyhláška 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
Vyhláška 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
Vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
Zákon 65/1965 Sb. zákoník práce se změnami provedenými naposledy zákonem 628/2004 Sb.

7. Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy za uplynulý školní rok je zveřejněna na webových stránkách školy, uložena v ředitelně a je k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.