Historie

Stavba školní budovy byla zahájena po válce, v roce 1947 a hrubá stavba byla také velmi rychle dokončena. Ve své době se jednalo o velkou a velmi atraktivní budovu, s 16 třídami, laboratorní pracovnou pro fyziku a chemii, chodbami, kabinety, tělocvičnou, kuchyní a sálem, který měl sloužit celé obci k pořádání kulturních akcí a také tanečních zábav. Bohužel brzy se objevily závažné problémy. Ve sklepech se objevila spodní voda a zaplavila celý suterén. Z tohoto důvodu byla stavba zastavena  a budova zakonzervována. Byly osazeny dveře a provizorní okna s jedním sklem do doby, než se situaci podaří vyřešit. Nešlo to tak rychle a tak byla prozatím budova pronajata a sloužila dlouhých deset let jako sklad nábytku. Teprve v roce 1957 byl problém částečně vyřešen. Přesto i dnes, zejména v období dešťů, kdy se hladina spodní vody zvedne, voda prosakuje betonovou podlahou  do sklepů a kotelny a nezbývá nic jiného, než za pomoci čerpadla i kbelíků vodu odvádět, někdy i za pomoci místních hasičů.

Pravidelné vyučování bylo ve škole zahájeno k 1.září 1957. V průběhu dalších let byl za školou vysázen ovocný sad a topoly, které měly budovu chránit před nárazy větru a stínit před přímým sluncem a před budovou vysázeny dřeviny, které zde stojí dodnes. Topoly byly z důvodu jejich stáří vykáceny v roce 1995 a okna učeben následně osazena žaluziemi.

Do roku 1995 byla škola vytápěna uhlím a v roce 1996 byla plynofikována. V září 1996 byla dokončena přístavba s dvěma novými učebnami pro výuku informatiky a cizích jazyků, jedním kabinetem  a sociálním zařízením. Když v červenci roku 1997 přišly záplavy, stala se škola přechodným útočištěm pro přibližně 30 místních obyvatel, kteří byli nuceni se vystěhovat ze svých domovů. Vinou záplav došlo následně také k pohybům školní budovy, což v průběhu následujících let narušilo střešní konstrukci natolik, že hrozila zřícením. Rychlým jednáním obce byla budova osazena novou střechou a v roce 2000 vzniklo v půdních prostorách školy i 12 obecních bytů. Ve stejném roce dosáhli naši žáci vítězství v celorepublikové výtvarné soutěži vyhlášené firmou Opavia, která jim za odměnu předala dětské sportovní hřiště, z kterého se opět zásluhou obce stal sportovní i odpočinkový areál s částí atletickou, tenisovou, skatebordovou, beach volejbalovou i částí vyhrazenou dalším míčovým hrám. Tento areál byl otevřen v roce 2002 a od té doby slouží všem zájemcům o pohybové a sportovní aktivity, nejen z řad školní mládeže.

Vzhledem k tomu, že běh času neušetřil ani naši školu, začaly se stále častěji projevovat závady a poruchy, jejichž odstraňování bylo čím dál komplikovanější. Zejména elektrické rozvody ze 40.let nesplňovaly bezpečnostní normy a požadavky dnešní doby a v některých částech školy byly zcela nefunkční. Pravidelně a často docházelo k zanášení odpadů  dík zlomům v kanalizaci, okna ztratila svou původní schopnost těsnit, část se nedala otevřít a nešlo jimi větrat a občas se v zimě stávalo, že děti musely vydržet vyučování oblečené v bundách a čepicích. Školní sál se nám dařilo vytápět v zimních měsících na teplotu kolem 5 stupňů. Taková rozsáhlá oprava si vyžadovala náklady, které vysoce převyšovaly možnosti obce natož pak rozpočtu školy. Z tohoto důvodu žádala obec ve spolupráci se školou MF ČR o dotaci v rámci Programu 298210: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

V červnu roku 2005 došlo z důvodu úniku plynu k požáru školní kuchyně a na její následnou opravu a uvedení do souladu s hygienickými požadavky bylo vynaloženo více než 2 miliony korun.

V roce 2006 po několikaletém marného snažení nakonec Obec Babice se svou žádostí o státní dotaci uspěla a rekonstrukce byla okamžitě zahájena. V jejím průběhu došlo na rekonstrukci elektrických rozvodů, odpadů a zároveň také byla vyměněna veškerá okna, škola byla zateplena a dostala novou barevnou fasádu.

V následujících letech došlo postupně k dalším významným zásahům do vzhledu školní budovy. V prostorách šaten byly odstraněny kovové boxy a nahrazeny uzamykatelnými, dřevěnými skříňkami pro jednotlivé žáky. Školní tělocvična dostala novou podlahu  - parkety byly nahrazeny bodově pružným sportovním povrchem Alsagym a následně byla provedena i nová instalace dřevěného obložení. Došlo k výměně podlahoviny ve třídách a obnově vestavěných skříní. Škola byla vybavena 8 kusy interaktivních tabulí a ICT technikou (větším dílem financováno z prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

V roce 2015 proběhla kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a školních dílen. V sociálních zařízeních byly vyřezány kovové dveře a přepážky mezi jednotlivými kabinkami, došlo k vybourání a znovupoložení obkladů a pořízení vstupních i dělicích prvků z tvrzeného laminátu. Z budovy školních dílen zůstaly zachovány pouze obvodové zdi. Vše ostatní bylo vybudováno nově. Vznikla zde učebna vybavená pracovními stoly s nářadím, sklad materiálu, sociální zařízení pro žáky, kotelna, úklidová místnost i místnost pro údržbu.

V roce 2016 byla zahájena postupná rekonstrukce školních kabinetů. Došlo na kabinet českého jazyka, matematiky, fyziky a chemie. Učebny s interaktivními tabulemi byly vybaveny zatemňovacím systémem Black out  z toho důvodu, že klasické žaluzie nedokázaly učebny plnohodnotně zastínit.

V roce 2017 byla škola pokryta wifi signálem a změn doznalo i pódium školního sálu, stejně jako kabinet přírodopisu, který byl kompletně rekonstruován.