Zhodnocení

Naše škola dlouhodobě realizuje komplexní program prevence sociálně nežádoucích jevů, který je určen pro žáky, jejich rodiče a pedagogické a nepedagogické pracovníky školy.

Oblast prevence byla realizována celým pedagogickým sborem a dalšími institucemi. Celou činnost v této oblasti koordinuje metodička školy Mgr. Marta Eibensteinerová. Ta také poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc učitelům, zajišťuje odbornou pomoc žákům, konzultuje s nimi jejich problémy, reaguje na podněty ze Schránky důvěry a Ouška.

V loňském školním roce se prevence zaměřila převážně na zdravý životní styl našich žáků. Též jsme pokračovali v zaměření na vztahy mezi lidmi, mezigenerační vztah, na prohlubování solidarity dětí s nemocnými a hendikepovanými lidmi, lidmi se sociálně slabších skupin a rozvojových zemí. V rámci specifické prevence proběhlo na škole rámci preventivního programu mnoho akcí:

Přednášky PPP Uherské Hradiště

Pan Oldřich Kratochvíl, okresní metodik prevence, 1. června navštívil naši školu, aby obeznámil žáky 8. a 9. třídy se styly učení a jejich praktickým využitím a také se svou besedou pro žáky

5. třídy Normální je nekouřit. Spolupráce hlavně z osmou třídou byla natolik úspěšná, že žáci i pan Kratochvíl si vyžádali další pokračování tohoto semináře v deváté třídě.

Poradna pro ženy a dívky Zlín

S poradnou spolupracujeme již mnoho let a vždy jsme byli s její prací velmi spokojeni. Bohužel kvůli financování tato organizace zanikla a my jen velmi těžko budeme hledat náhradu.

Realizované besedy:  Táta, máma a já kamarádi maňásci si s dětmi 2. třídy vyprávěli o rodině, děti společně vytvářely seznam dětských trápení a hledají člověka, který by jim pomohl.

Jak jsme přišli na svět - tato beseda přiměřenou formou odpovídá dětem 3. třídy na otázku: Jak jsme přišli na svět

Nechej mne, ne to nechci - žáci 4. třídy měli možnost ventilovat své obavy, mluvili o místech, kde se bojí a kde se cítí bezpečně. Na příkladech konkrétních modelových situací se osvojili metodu odmítání.

Dospívání - žáci 6. třídy byli rozděleni do dvou skupin (dívky/chlapci) a každá skupina se svou lektorkou mluvila o fyzických i psychických proměnách v dospívání.

Když je jídlo problém- beseda zaměřená na informovanost o problematice poruch příjmu potravy, jejich rozpoznání a případné pomoci. byla pro žáky 7.třídy.

Chodíme spolu -  8. třída- cílem této besedy  je si uvědomit vlastní zodpovědnost za sebe, své jednání a výběr partnera

Domácí násilí a  Láska a sexualita - besedy určené žákům 9. třídy, zaměřené na informace o lidské plodnosti, antikoncepci, těhotenství, prevenci HIV, uvědomění si pojmu domácí násilí, které může začít už v období známosti

Přednášky PPP Uherské Hradiště

Pan Oldřich Kratochvíl je okresním metodikem prevence, který vede několik přednášek pro žáky základních škol. K nám zavítal 28. února s programy o kouření (3. třída) a domácím násilí (8. třída). V květnu přijede obeznámit žáky 8. a 9. třídy se styly učení.

Správná volba

V rámci projektu „Správná volba“ pořádá na Slovácku pan Pavel Pakosta již 10 let přednášky na téma: holocaust a extremismus a kyberšikana. Vede při nich  interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti a k boji proti lhostejnosti. V naší škole přednáší již několik let a je u žáků velice oblíbený

Holocaust a extremismus

Cílem přednášky bylo zvýšit u žáků  9. ročníku povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku, působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – byli studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a byli vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Na tuto besedu pak navázala exkurze do Osvětimi a Krakova.

Kyberšikana

Žáci 6. třídy byli interaktivní formou seznámeni s „nemocí“ zvanou šikana nebo kyberšikana. Byli vedeni k budování kamarádských vztahů a nesobeckého jednání. Naučili se rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se ubránit proti lidem, kteří skrze manipulaci ohrožují jejich zdraví.

Zdravá 5

V průběhu prosince a ledna se všichni naši žáci zúčastnili programů Škola Zdravé 5 a Párty se Zdravou 5.

Program Škola Zdravé 5 byl určen žákům 1. a 5. třídy. V první části je seznámil s 5 základními zásadami zdravého stravování, ve druhé pak přichystali zdravou svačinku, na které si sami pochutnali.

Žáci 7. a 8. třídy si v rámci programu Párty se Zdravou 5 opět v první části zopakovali zásady správného stravování, potom ve skupinkách připravili studené občerstvení o 5 chodech. Na závěr také své výtvory společně ochutnali. Všichni pěkně spolupracovali a zjistili, že i zdravé jídlo je dobré.

Na stránkách www.zdrava5.cz naleznete nejen recepty, které žáci zkoušeli, ale mnoho dalších nápadů do kuchyně.

Policie ČR

V březnu přijela do naší školy paní policistka Milena Šabatová, která se žáky 5. a 8. ročníkuprobírala následující témata:

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ

 V programu určeném pro páté ročníky dala žákům taková preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání zejména v oblasti používání komunikačních prostředků. Mluvili tedy nebezpečích, která jsou spojená s používáním komunikačních prostředků (internet, mobil…).

TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE A PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI

Cílovou skupinou této besedy byli žáci 8. třídy. Tato hodina byla zaměřená na právní vědomí, žáci zjistili rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, seznámili se s nejčastějšími druhy protiprávního jednání mladých lidí a nejčastějšími druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech. Byli také seznámeni s legislativní úpravou týkající se alkoholu, cigaret a jiných návykových látek.

Na základě požadavku třídních učitelů okresní metodička prevence paní Grodová po celý školní rok pracovala se dvěma třídami, a to 7. a 8. třídou, kde společně hledali cestu v utužení a navození lepších vztahů ve třídě.

Ve škole také proběhl adaptační pobyt pro žáky 6. třídy na Hájence na Novém světe pod vedením instruktorů Alceda Vsetín, týdenní pobyt 8. třídy v CEV Rychta Krásensko. Pokračovala Adopce na dálku, na kterou jsme získali finance při Non shop day a prodejem  výrobků na Vánočních dílničkách.

Samozřejmostí je také práce v oblasti nespecifické prevence, jejíž náplní jsou všechny aktivity, které umožnují zdravý rozvoj každého žáka školy. Patří do ní všechny jednorázové akce, které proběhly během školního roku a jsou uvedené v této výroční zprávě.

Mgr. Marta Eibensteinerová, školní metodik prevence