Zhodnocení 2022/23

 

 

Zhodnocení preventivní činnosti

Pro školní rok 2022/2023 byl (jako každý rok) vypracován plán preventivních aktivit. Jeho náplň vycházela z diskuzí s vedením školy a učitelským sborem, ze sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce a z evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce.

Primární prevence rizikového chování byla  přirozenou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škVe školním roce 2021 se podařilo zrealizovat tyto akce primární prevence:

Programy KPPP Zlín:

 • 1. třída     Zdravý životní styl
 • 2. třída     ONLINE ZOO
 • 3. třída     Emoce nejsou nemoce
 • 4. třída     Nástrahy v kyberprostoru

Policie ČR:

 • 2. třída    Policista je náš kamarád
 • 5. třída    Nebezpečný internet
 • 8. třída    Trestní zodpovědnost

ICEJ

 • 6. třída     Kyberšikana
 • 9. třída     Holocaust

Česká společnost AIDS Pomoc ( online)

 • 7. třída      beseda o HIV a sexuálním zdraví


Zdravá 5

 • 1. – 4. třída, 6. a 7. třída

Dále byl organizován ucelený systém sekundárních preventivních programů a další aktivity, které napomáhají předcházet rizikovému chování. Ve škole byla zorganizována např. exkurze Osvětim, ekologický pobyt na Rychtě Krásensko, sportovní utkání proti Malšicím, projektové dny, soutěže, olympiády, lyžařský kurz, adaptační kurz, výlety apod.

Ve škole byly také řešeny školním poradenským centrem, které je složené z vedení školy, výchovného poradce, školního metodika prevence a třídního učitele, závažnější problémy: špatné vztahy mezi žáky, vyloučení jedinců z kolektivu, případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování, závažné přestupky vůči školnímu řádu. Případy byly řešeny pohovory se žáky, s rodiči, svoláním výchovné komise a kázeňskými opatřeními. Některé případy byly předány i Policii ČR.

Na velkou většinu negativních jevů upozornili žáci sami - nejčastěji pomocí Schránky důvěry na 2. stupni a Ouška na 1. stupni (žáci do nich vhazují své dotazy a připomínky). Schránky pravidelně kontroluje školní metodik prevence a v případě nálezu předává vzkaz k řešení třídnímu učiteli dané třídy, řediteli školy, popř. okamžitě vyvolává jednání školního poradenského pracoviště.

Školní metodička se během roku potkávala se žáky, kteří ji buď oslovili sami v souvislosti s řešením rozličných problémů, nebo kteří byli naopak osloveni školou z podnětu vyučujících. Během školního roku probíhaly i konzultace s rodiči, kteří v danou dobu potřebovali poradit s momentálními problémy.

Na třídnických hodinách třídní učitelé s dětmi pracovali jednak preventivně, jednak byly řešeny aktuální témata dané třídy  - problémy související s přechodem na 2. stupeň, řešení vztahů ve třídě, pravidla třídy, problémové chování, začlenění dětí z Ukrajiny, prevence závislosti, dotazníky na klima třídy, stmelení kolektivu, podpora zdravých způsobů chování mezi spolužáky apod.

Mgr. Marta Eibensteinerová, školní metodik prevence