Přihlášky

Každý žák má možnost podat dvě přihlášky na dvě střední školy nebo na dva studijní obory na jedné střední škole.

Obdrží je s vyplněnými základnímu osobními údaji a známkami za 8.třídu a 1. pololetí 9.třídy společně s pololetním vysvědčením .

  • Pro první kolo přijímacího řízení se podává přihláška na platném tiskopise (stanovuje MŠMT) řediteli střední školy:
    • u oborů s talentovou zkouškou nejvýše 2 přihlášky do 30. listopadu 2021 (podáním přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku do oborů bez TZ);
    • do oborů bez talentové zkoušky nejvýše 2 přihlášky do 1. března 2022.
  • Součástí přihlášky jsou doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií.


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel rozhodne podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné případně školní přijímací zkoušky. Upravit podmínky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu (projednání nejpozději 10 dní před konáním zkoušky).


Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.