Odvolání


Pár základních tipů k podání odvolání

 • Odvolání je třeba podat do tří pracovních dnů, od chvíle, kdy poštou přijde rozhodnutí o nepřijetí.
 • Pro odvolání neexistuje jeden formulář, žádost ale musí obsahovat několik náležitostí, viz níže.
 • Ředitel střední školy buď provede autoremeduru ( změní rozhodnutí) nebo odvolání předává krajskému úřadu a ten o něm do třiceti dnů od doručení musí rozhodnout.

Co by mělo odvolání obsahovat

 • Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal).
 • Datum.
 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
  • odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).
 • Důvody, pro které je odvolání podáváno (není povinné).
 • Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno.
 • Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Pro inspiraci přikládám níže vzor odvolání.

Pokud odvolání nevyjde

 • Školy, které nenaplnily kapacitu svých oborů, budou pravděpodobně vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. Informace o termínech dalších přijímaček jsou na webových stránkách jednotlivých krajů, kterým to ředitelé škol musí oznámit

Krajské úřady zveřejňují volná místa na středních školách. Pro Zlínský kraj najdete volná místa na portálu www.zkola.cz v článku Druhá a další kola příjímacího řízení na SŠ


Vzor odvolání


Ředitelství SŠ nebo SOU

Adresa školy, odkud přišlo rozhodnutí

 V…………………… dne ……………………

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ


 Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí syna / dcery jméno, příjmení, datum narození, bydliště, jednací číslo (číslo, které je uvedeno v dopise o nepřijetí) ze dne ……………………………… do 1. ročníku název školy – kód a název oboru vzdělávání.

Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání a uvádíme následující důvody: Např.: Syn / dcera vykonal/a přijímací zkoušku, po dobu školní docházky měl/a výborný prospěch, trvalý zájem o ... , prospěch v průměru …, věnuje se zájmové činnosti zaměřené na daný obor, o zvolený studijní obor má trvalý zájem, aktivně pracuje v zájmovém kroužku se zařazením na daný obor atd. Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.

 Děkujeme za vyřízení

 Jméno a příjmení zákonného zástupce adresa bydliště uvedená na přihlášce

podpis zákonného zástupce