Odevzdání přihlášky

Každý žák 9. ročníku ( ev. nižšího ročníku, pokud splnil devět let povinné školní docházky) má možnost podat dvě přihlášky na dvě střední školy nebo na dva studijní obory na jedné střední škole.

Jednu přihlášku  s vyplněnými základními údaji a známkami za 8.třídu a 1. pololetí  9. třídy obdrží každý žák společně s pololetním vysvědčením a zápisovým lístkem v den vydání pololetního vysvědčení.

Vyplněné údaje si zkontroluje a v případě chyby přinese do 3.2.2023 zpět do školy Mgr. Jandáskové k opravě.

Pokud jsou údaje v pořádku, dopíše do přihlášky :

 • úplné názvy středních škol ( bez zkratek), na které se hlásí
 •  adresy středních škol
 •  kód studijního oboru
 • název studijního oboru
 • doplní data narození zákonného zástupce
 • přihlášku NEPODEPISUJE ani žák ani rodič

Vyplněnou přihlášku přinese do školy Mgr. Jandáskové, která ji zkontroluje, okopíruje,  p. ředitel obě dvě přihlášky orazítkuje a podepíše. Přihláška zůstává ve škole 2 – 3 dny.

Žák  pak obdrží dva stejnopisy přihlášek , které

 • nechá potvrdit lékařem ( pokud to daná škola vyžaduje)
 •  obě dvě přihlášky podepíše žák i zákonný zástupce  
 • pošle doporučeně nebo doručí osobně proti potvrzení na danou střední školu do 1.3.2022

K přihlášce můžete přiložit:

 • doklad od odborného lékaře o změněné zdravotní způsobilosti žáka, pokud má žák nějaké zdravotní problémy
 • doklad z PPP o úpravě podmínek při přijímací zkoušce
 • doklad o úspěších žáka v mimoškolní aktivitě sportovní, umělecké, apod. ( většinou se přikládá kopie posledního vysvědčení  ze ZUŠ, kopie diplomů o umístění na předních místech v soutěžích, účast ve vyšších kolech soutěží, adt.)
 • doklad, který vyžaduje daná střední škola nad rámec  povinných údajů v přihlášce