Zhodnocení preventivní činnosti za rok 2018-19

I ve školním roce2018-19 naše škola pokračovala v zaběhnutém komplexním programu-- prevence sociálně nežádoucích jevů, který je určen pro všechny složky podílející na činnosti školy –na žáky, jejich rodiče a pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. Náš preventivní plán se zaměřil převážně na zdravý životní styl našich žáků, na kyberšikanu a ochranu dětí před nežádoucími vlivy. Již klasicky jsme kladli důraz na vztahy mezi lidmi, mezigenerační vztahy, na prohlubování solidarity dětí s nemocnými a hendikepovanými lidmi, lidmi se sociálně slabších skupin a rozvojových zemí. Oblast prevence byla realizována celým pedagogickým sborem a dalšími institucemi, se kterými spolupracujeme, a byla koordinována metodičkou školy. Ta také poskytovala odborné vedení a metodickou pomoc učitelům, zajišťovala odbornou pomoc žákům, konzultovala s nimi jejich problémy a reagovala na podněty ze Schránky důvěry a Ouška. Ve školním roce 2018/19 se konalo také několik jednání výchovné komise a jednání s rodiči žáků. Převážná většina z nich se týkala nevhodného chování žáků a řešením neomluvené absence. Metodička prevence vykonala během školního roku 12 pohovorů se žáky, kteří většinou řešili problematické vztahy se svými spolužáky, nebo rodiči (pro většinu pohovorů byl impulzem prvotní vzkaz zanechaný ve Schránce důvěry). V rámci specifické prevence proběhly na škole tyto akce: Přednášky PPP Uherské Hradiště Pan Oldřich Kratochvíl, okresní metodik prevence, navštívil v listopadu naši školu, aby obeznámil žáky 8. třídy se styly učení a také besedoval se žáky 5. třídy o problematice kouření (Normální je nekouřit). Credo Zlín Realizované besedy: Ke komu patřím? - kamarádi maňásci si s dětmi 2. třídy vyprávěli o rodině, děti společně vytvářely seznam dětských trápení a hledaly člověka, který by jim pomohl. Kde jsem se tu vzal - tato beseda přiměřenou formou odpovídá dětem 3. třídy na otázku, jak jsme přišli na svět Tohle nechci, nechej mne- žáci 4. třídy měli možnost ventilovat své obavy, mluvili o místech, kde se bojí a kde se cítí bezpečně. Na příkladech konkrétních modelových situací se osvojili metodu odmítání. Dospívání - žáci 6. třídy byli rozděleni do dvou skupin (dívky/chlapci) a každá skupina se svou lektorkou mluvila o fyzických i psychických proměnách v dospívání. Na cestě k lásce – beseda na vztahy byla pro žáky 7. třídy. Ty, já a my – tato beseda měla pomoci žákům 8. třídy uvědomit si vlastní zodpovědnost za sebe, své jednání a výběr partnera. Do vztahu nepatří strach - beseda určená žákům 9. třídy, zaměřená na informace o lidské plodnosti, antikoncepci, těhotenství, prevenci HIV, uvědomění si pojmu domácí násilí, které může začít už v období známosti. Správná volba V rámci projektu „Správná volba“ pořádá na naší škole pan Pavel Pakosta již mnoho let přednášky na téma: holocaust a extremismus. Vede při nich interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti a k boji proti lhostejnosti. Na besedu navazuje exkurze do Osvětimi. Holocaust a extremismus Cílem přednášky bylo zvýšit u žáků 9. ročníku povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku, působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – byli studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a byli vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Na tuto besedu pak navázala exkurze do Osvětimi a Krakova. Kyberšikana Žáci 6. třídy byli interaktivní formou seznámeni s „nemocí“ zvanou kyberšikana. Naučili se rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se ubránit proti lidem, kteří skrze manipulaci ohrožují jejich zdraví. Zdravá 5 Program Škola Zdravé 5 byl určen žákům 1. a 4. třídy. V první části je seznámil s 5 základními zásadami zdravého stravování, ve druhé pak přichystali zdravou svačinku, na které si sami pochutnali. Žáci 7. a 8. třídy si v rámci programu Párty se Zdravou 5 opět v první části zopakovali zásady správného stravování, potom ve skupinkách připravili studené občerstvení o 5 chodech. Na závěr také své výtvory společně ochutnali a zjistili, že i zdravé jídlo je dobré. Policie ČR V dubnu přijela do naší školy paní policistka Milena Šabatová, která se žáky 2., 5. a 8. ročníku probírala následující témata: POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD Práce policie a vztah k této profesi pro 2. třídu. BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V programu určeném pro 5. třídu dala žákům taková preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání zejména v oblasti používání komunikačních prostředků (internet, mobil…). TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE A PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI Cílovou skupinou této besedy byli žáci 8. třídy. Tato hodina byla zaměřená na právní vědomí, žáci zjistili rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, seznámili se s nejčastějšími druhy protiprávního jednání mladých lidí a nejčastějšími druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech. Byli také seznámeni s legislativní úpravou týkající se alkoholu, cigaret a jiných návykových látek. Hasík Jedná se o program, který zabezpečuje HZS z Uh. Hradiště, a proto 2. a 6. třídu navštívili ve dvou vyučovacích hodinách hasiči s programem Hasík, který je v současné době pravděpodobně nejpropracovanějším programem systematické výchovy děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jeho princip spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří znají problematiku požárů, dopravních nehod a ochrany obyvatelstva. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Ve škole také proběhl adaptační pobyt pro žáky 6. třídy na Hájence na Novém světe pod vedením instruktorů Alceda Vsetín, týdenní pobyt 8. třídy v CEV Rychta Krásensko. Děti naší školy adaptovaly zvířátka ze ZOO Lešná, na adopci si „vydělaly“ peníze bazárkem nepotřebných věcí. Samozřejmostí je také práce v oblasti nespecifické prevence, jejíž náplní jsou všechny aktivity, které umožnují zdravý rozvoj každého žáka školy. Patří do ní všechny jednorázové akce, které proběhly během školního roku. Mgr. Marta Eibensteinerová, školní metodik prevence