Zhodnocení prevence na naší škole 2017-2018

Naše škola v loňském školním roce realizovala komplexní program prevence sociálně nežádoucích jevů, jenž je určen pro žáky, jejich rodiče a pedagogické a nepedagogické pracovníky školy.

Náš minimální preventivní plán se zaměřil převážně na zdravý životní styl našich žáků a kyberšikanu. Též jsme pokračovali v zaměření na vztahy mezi lidmi, mezigenerační vztah, na prohlubování solidarity dětí s nemocnými a hendikepovanými lidmi, lidmi se sociálně slabších skupin a rozvojových zemí.  

Oblast prevence byla realizována celým pedagogickým sborem a dalšími institucemi a byla koordinována metodičkou školy. Ta také poskytovala odborné vedení a metodickou pomoc učitelům, zajišťovala odbornou pomoc žákům, konzultovala s nimi jejich problémy a reagovala na podněty ze Schránky důvěry a Ouška. Za svoji práci byla již potřetí zařazena  nejen mezi nejlepší metodiky Zlína, ale převzala i zvláštní ocenění za mimořádný přínos pro prevenci.

V rámci specifické prevence proběhly na škole rámci preventivního programu tyto akce:

Přednášky PPP Uherské Hradiště

Pan Oldřich Kratochvíl, okresní metodik prevence, v prosinci navštívil naši školu, aby obeznámil žáky 8. a 9. třídy se styly učení a jejich praktickým využitím a také se svou besedou pro žáky 5. třídy Normální je nekouřit.

Credo Zlín ( dříve Poradna pro ženy a dívky Zlín )

Realizované besedy:  Ke komu patřím kamarádi maňásci si s dětmi 2. třídy vyprávěli o rodině, děti společně vytvářely seznam dětských trápení a hledají člověka, který by jim pomohl.

Kde jsem se tu vzal - tato beseda přiměřenou formou odpovídá dětem 3. třídy na otázku: Jak jsme přišli na svět

Nechej mne, ne to nechci - žáci 4. třídy měli možnost ventilovat své obavy, mluvili o místech, kde se bojí a kde se cítí bezpečně. Na příkladech konkrétních modelových situací se osvojili metodu odmítání.

Dospívání - žáci 6. třídy byli rozděleni do dvou skupin (dívky/chlapci) a každá skupina se svou lektorkou mluvila o fyzických i psychických proměnách v dospívání.

Na cestě k lásce – beseda na vztahy byla pro žáky 7. třídy.

Ty, já a my -  8. třída- cílem této besedy  je si uvědomit vlastní zodpovědnost za sebe, své jednání a výběr partnera

Do vztahu nepatří strach - besedy určené žákům 9. třídy, zaměřené na informace o lidské plodnosti, antikoncepci, těhotenství, prevenci HIV, uvědomění si pojmu domácí násilí, které může začít už v období známosti

Správná volba

V rámci projektu „Správná volba“ pořádá na Slovácku pan Pavel Pakosta již mnoho let přednášky na téma: holocaust a extremismus a kyberšikana. Vede při nich  interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti a k boji proti lhostejnosti. V naší škole přednáší již několik let a je u žáků velice oblíbený

Holocaust a extremismus

Cílem přednášky bylo zvýšit u žáků  9. ročníku povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku, působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – byli studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a byli vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Na tuto besedu pak navázala exkurze do Osvětimi a Krakova.

Kyberšikana

Žáci 6. třídy byli interaktivní formou seznámeni s „nemocí“ zvanou šikana nebo kyberšikana. Byli vedeni k budování kamarádských vztahů a nesobeckého jednání. Naučili se rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se ubránit proti lidem, kteří skrze manipulaci ohrožují jejich zdraví.

Husí stopa

Beseda pro žáky 4. třídy o odkazu J. Husa.

Zdravá 5

Program Škola Zdravé 5 byl určen žákům 1. a 4. třídy. V první části je seznámil s 5 základními zásadami zdravého stravování, ve druhé pak přichystali zdravou svačinku, na které si sami pochutnali.

Žáci 7. a 8. třídy si v rámci programu Párty se Zdravou 5 opět v první části zopakovali zásady správného stravování, potom ve skupinkách připravili studené občerstvení o 5 chodech. Na závěr také své výtvory společně ochutnali. Všichni pěkně spolupracovali a zjistili, že i zdravé jídlo je dobré.

Na stránkách www.zdrava5.cz naleznete nejen recepty, které žáci zkoušeli, ale mnoho dalších nápadů do kuchyně.

Policie ČR

V dubnu přijela do naší školy paní policistka Milena Šabatová, která se žáky 2., 5. a 8. ročníkuprobírala následující témata:

POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD

Práce policie a vztah k této profesi pro 2. třídu.

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ

 V programu určeném pro páté ročníky dala žákům taková preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání zejména v oblasti používání komunikačních prostředků. Mluvili tedy nebezpečích, která jsou spojená s používáním komunikačních prostředků (internet, mobil…).

TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE A PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI

Cílovou skupinou této besedy byli žáci 8. třídy. Tato hodina byla zaměřená na právní vědomí, žáci zjistili rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, seznámili se s nejčastějšími druhy protiprávního jednání mladých lidí a nejčastějšími druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech. Byli také seznámeni s legislativní úpravou týkající se alkoholu, cigaret a jiných návykových látek.

Hasík

Jedná se o program ve spolupráci s  HZS z Uh. Hradiště, a proto 2. a 6. třídu navštívili ve dvou vyučovacích hodinách hasiči s programem Hasík, který je v současné době pravděpodobně nejpropracovanějším programem systematické výchovy děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jeho princip spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří znají problematiku požárů, dopravních nehod a ochrany obyvatelstva. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Děti ze 6. třídy navázaly  na tyto besedy návštěvou Požární zbrojnice v Uh. Hradišti.

E- bezpečí

Žáci 8. a 9. třídy se dozvěděli interaktivní formou formy kyberšikany a možnosti ochrany proti ní.

E- DUHA

Kamarádi online I

Preventivní program pro žáky 3. a 4. ročníku věnovaný tématice bezpečného chování v online světě (internet, počítač, počítačové hry, tablet, mobilní telefon). Hazard kolem nás

Preventivní beseda pro žáky 7. třídy věnovaná tématice - hazard, gambling, hraní a sázení, závislé chování.

Ve škole také proběhl adaptační pobyt pro žáky 6. třídy na Hájence na Novém světe pod vedením instruktorů Alceda Vsetín, týdenní pobyt 8. třídy v CEV Rychta Krásensko.  Pokračovala Adopce na dálku, na kterou jsme získali finance při Non shop day a prodejem  výrobků na Vánočních dílničkách.

Samozřejmostí je také práce v oblasti nespecifické prevence, jejíž náplní jsou všechny aktivity, které umožnují zdravý rozvoj každého žáka školy. Patří do ní všechny jednorázové akce, které proběhly během školního roku a jsou uvedené v této výroční zprávě.

Mgr. Marta Eibensteinerová, školní metodik prevence